fb

Działamy według zasad

REGULAMIN STRONY INTERNETOWE

Kamień dla Domu

Strona Internetowa Kamień dla Domu posługująca się domeną www.kamiendladomu.com.pl oraz domeną www.konglomeratkwarcowy.pl dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

1.INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Strona internetowa dostępna pod adresem internetowym www.kamiendladomu.com.pl oraz domeną www.konglomeratkwarcowy.pl prowadzony jest przez Jolantę Stal prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą KAMIEŃ DLA DOMU Jolanta Stal wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń:

                        Kamień dla Domu ,ul. Bielawska 14, 58-250 Pieszyce,                                                              NIP 882 125 71 64, REGON 020432391,                                                              mail: biuro@kamiendladomu.pl, numer tel. 603 866 954

1.2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego

1.3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Regulaminie Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

2.   USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

2.1. Na stronie internetowej dostępna jest Usługa Elektroniczna tj. Formularz Zamówienia

2.1.2. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta wymiarów wybranego produktu wraz z pozostałymi szczegółami dotyczącymi zamówienia. Złożenie zapytania jest możliwe po podaniu przez Klienta następujących danych dotyczących zainteresowanego : imię i nazwisko , adres dostawy , adres poczty elektronicznej, numer telefonu

Realizacja zamówienia następuje po akceptacji wyceny przesłanej w odpowiedzi na formularz zapytania z uwzględnieniem podanych szczegółów zamówienia (m.in. wymiarów otworów ,sposobu wykończenia, dodatkowych usług np. usługa transportu, usługa pomiaru/montażu ) i po wpłacie kwoty ustalonej ze sprzedającym

3.SPOSOBY PŁATNOŚCI                                                                                       

3.1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:     

3.1.1. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.

3.1.2. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy w PLN lub EUR

Bank: Santander Bank Polska S.A

Numer rachunku: PL 75 1090 2284 0000 0001 3145 4268

Numer rachunku EUR PL 07 1090 2284 0000 0001 3707 4702

4. REALIZACJA DOSTAW
4.1. Datę otrzymania Towarów przez Klienta ustala się uwzględniając zarówno czas przygotowania Towarów, o którym mowa w punkcie 4.2 poniżej, jak i czas dostawy, o którym mowa w punkcie 4.3 poniżej (jako sumę tych terminów).
4.2. Przygotowanie przez Sprzedającego Towarów trwa do 14 Dni Roboczych od otrzymania przez Sprzedającego zapłaty .W zależności od zamówienia termin realizacji może się skrócić lub w przypadku zamówień niestandardowych może się wydłużyć.
4.3. odbiór osobisty możliwy jest w siedzibie Sprzedającego tj. Ul. Bielawska 14 58-250 Pieszyce w dni robocze (od Poniedziałku do Piątku ) w godzinach podanych na stronie internetowej „Kamień dla Domu „ – Towary będą dostępne niezwłocznie po upływie terminu na ich przygotowanie,
4.4. Przesyłka kurierska – czas dostawy wynosi do max 3 Dni Roboczych.
4.5. Koszty dostawy zależą od wybranego sposobu dostawy i gabarytów Towarów. O wysokości tych kosztów Klient zostanie poinformowany przed złożeniem Zamówienia.
4.6. W przypadku wyboru przez Klienta przesyłki kurierskiej Klient zobowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę przy odbiorze w obecności kuriera i w razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń powinien zażądać spisania protokołu szkody.
4.7. Jeżeli po otrzymaniu Towarów okaże się, że są one niezgodne z Umową (Zamówieniem), Klient powinien poinformować o tym fakcie Sprzedającego w formie zgłoszenia reklamacyjnego.

5. POSTĘPOWNIE REKLAMACYJNE
5.1. Wszelkie reklamacje dotyczące zawarcia lub wykonania Umowy (w tym jakości Towarów) oraz świadczenia przez Sprzedającego Usług drogą elektroniczną należy zgłaszać Sprzedającemu:
5.1.1. pocztą tradycyjną na adres Sprzedającego, Kamień dla Domu Ul. Bielawska 14, 58-250 Pieszyce
5.1.2. pocztą elektroniczną: biuro@kamiendladomu.pl
5.2. Zaleca się, by reklamacja zawierała dane jej autora (imię i nazwisko albo nazwę firmy), przedmiot reklamacji, żądanie Klienta odnośnie sposobu załatwienia reklamacji oraz dane kontaktowe.
5.3. Sprzedający zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni od dnia jej zgłoszenia.
5.4. Reklamacja rozpatrzona zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu nie podlega dalszemu ani ponownemu rozpatrzeniu.            5.5. Jeżeli Kupujący stwierdzi przy odbiorze częściowy brak w wyrobie lub jego uszkodzenie w czasie transportu, zobowiązany jest potwierdzić te okoliczności dokonując odpowiedniej adnotacji w dokumencie dostawy                                                                                                 5.6. W przypadku zgłoszenia reklamacji dotyczącej jakości (wad ukrytych), Kupujący obowiązany jest zachować reklamowany wyrób do dyspozycji Sprzedawcy                                                                                                                                                                                                        5.7Każda reklamacja powinna być sporządzona w formie protokołu, w którym Kupujący określi wady reklamowanego wyrobu

6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KLIENTA
6.1. Klient jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego i Usług zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego.                                                                                                                                                        6.2. Klient zobowiązuje się:                                                                                                                                                                                                 6.2.1. nie podejmować jakichkolwiek działań uniemożliwiających lub utrudniających korzystanie ze Sklepu Internetowego przez inne osoby, w tym w szczególności czynności ukierunkowanych na zakłócenie stabilności funkcjonowania Sklepu Internetowego,                                        6.2.2. nie przekazywać Sprzedającemu nieprawdziwych danych osobowych, w tym nie podawać danych fikcyjnych lub danych innych osób jako własnych,                                                                                                                                                                                                                             6.2.3. nie podejmować działań naruszających lub mogących naruszyć prawa Sprzedającego, innych Klientów lub osób trzecich,
6.2.4. nie wykorzystywać Sklepu Internetowego i dostępnych w jego ramach funkcjonalności do rozsyłania niezamówionej informacji handlowej ani prowadzenia działań marketingowo-promocyjnych dotyczących Klienta lub osób trzecich.

7. INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA PRODUKTÓW KAMIENNYCH

7.1. Elementy kamienne należy użytkować zgodnie z ich przeznaczeniem.                                                                                                                   7.2. Czyszczenia elementów kamiennych należy dokonywać za pomocą ciepłej wody oraz ogólnie dostępnych środków nie zawierających w swoim składzie materiałów ścierających powierzchnię elementów kamiennych zgodnie z instrukcją zastosowania i użytkowania wydaną przez producenta danego środka czyszczącego oraz zgodnie z zaleceniami producenta materiału z którego zostały wyprodukowane produkty . Nie należy wystawiać blatów, parapetów oraz innych elementów kamiennych na długotrwałe narażenie środkami posiadającymi mocne składniki alkaliczne (w szczególności dla wykończenia o powierzchni polerowanej), a także nawet na krótkotrwałe działanie kwasów fluorowych. W przypadku wątpliwości, co do zastosowania danego środka czyszczącego należy spróbować zastosować go na małej powierzchni w celu sprawdzenia jego działania. Zawsze po zastosowaniu takiego środka czyszczącego należy go zmyć czystą wodą.              7.3. Powierzchnie elementów kamiennych należy chronić przed obiciem i porysowaniem, szczególnie przez przedmioty wykonane z metalu. Kroić należy na specjalnie do tego przeznaczonych deskach do krojenia, oddzielających powierzchnię od bezpośredniego kontaktu z nożem lub innymi ostrymi narzędziami , mogącym uszkodzić jego powierzchnię.                                                                                                                    7.4. Elementy kamienne odporne na temperaturę, ale nie należy stawiać bezpośrednio na nich przedmiotów takich jak garnki, patelnie, rozgrzana prostownicę itp. zaraz po zdjęciu ich z kuchni gazowej, indukcyjnej, elektrycznej lub innych urządzeń tego typu. Koniecznie należy używać podkładek izolujących (np. takich jak specjalne podkładki na blaty, deski do krojenia itp.). Nie można stawiać bezpośrednio przedmiotów i naczyń o temperaturze przekraczającej 120° C.  

Potrzebujesz porady?

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, to zadzwoń: 530 935 500 lub napisz.
Chętnie doradzimy w wyborze najlepszych rozwiązań.